پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

مطالعه مقايسه اي خواص كاتاليزوري پورفيرين هاي فلزي استخلاف دار در سيستمهاي همگن و نانو ساختارهاي ناهمگن

سحر اعتباري روزبهاني

دكتر سعيد رعيتي

2

سنتز، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري كمپلكس هاي باز شيف چهاردندانه محبوس شده در نانو حفره هاي زئوليت-Y

سعيده شكوهي

دكتر سعيد رعيتي

3

اكسايش سبز وشبه حياتي هيدروكربن ها درحضورپورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي نانولوله هاي كربني چند جداره

سميرا ملك محمدي

دكتر سعيد رعيتي

4

سنتز، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري منگنز (III)پورفيرين تثبيت شده برروي نانو لوله هاي كربني چند ديواره

الهه كلهرچگيني

دكتر سعيد رعيتي

5

پورفيرين هاي فلزي تثبيت شده روي سطوح سيليكاي اصلاح شده به عنوان كاتاليزورهاي ناهمگن در اكسايش سولفيدها

آتنا كاويان

دكتر سعيد رعيتي

6

تثبيت كمپلكس هاي فلزي پورفيرين روي سطوح سيليكاي اصلاح شده و فعاليت كاتاليزوري آن ها در واكنش هاي اكسايش

فرزانه روحاني

دكتر سعيد رعيتي

7

اكسايش سبز اولفين ها و متيل فنيل سولفيد كاتاليز شده به وسيله كمپلكس هاي باز شيف اكسوواناديوم( IV) محبوس شده در نانو حفره هاي زئوليت- Y

فاطمه صالحي

دكتر سعيد رعيتي

8

اكسايش ناهمگن و شبه حياتي آلكن ها در حضور نانو ذرات منگنز (III) پورفيرين

نصيره نقاشيان

دكتر سعيد رعيتي

9

خواص كاتاليزوري يك سري هومولوگ ازمنگنز پورفيرين ها به عنوان الگوي آنزيم سيتو كروم P-450

فاطمه نجابت

دكتر سعيد رعيتي

10

اكسايش تركيبات آلي كاتاليست شده به وسيله ي كمپلكس هاي نانو ساختار ليگاندهاي باز شيف چهار دندانه

پيام عبدالعليان

دكتر سعيد رعيتي

11

سنتز و شناسايي نانو كاتاليزورهاي قابل بازيافت مغناطيسي و بررسي كاربرد آنها در واكنش هاي كوپلينگ

آزاده پادياب

دكتر فلورا حشمت پور

12

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بازشيف فلزات واسطه ناهمگن شده با كيتوسان مغناطيسي شده و مطالعه خواص كاتاليتيكي آن ها در سنتز مواد آلي

فريده رشيدي

دكتر فلورا حشمت پور

13

سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت اصلاح شده با فلزات واسطه و پليمرهاي طبيعي و سنتزي

آمنه اناركي

دكتر فلورا حشمت پور

14

سنتز و شناسايي نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده و بررسي اثر آن بر فرآيندفوتوكاتاليستي تخريب رنگ ها

سحر اعتباري روزبهاني

دكتر فلورا حشمت پور

15

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كوئورديناسيوني جديد از فلزات واسطه با ليگاندي بر پايه رودانين وباز شيف مربوطه

سارا اخوين انصاري

دكتر فلورا حشمت پور

 
 
 
 

رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

16

سنتز و شناسايي نانوذرات اكسيد فلزهاي واسطه و كاربرد آن ها به عنوان كاتاليزور ناهمگن در سنتز تركيبات اوليه دارويي

زهرا نودهي دكتر فلورا حشمت پور

17

سنتز و شناسايي نانو ذرات فلزي به روش شيميايي به كمك استفاده از مايكروويو خانگي و بررسي خواص ضد باكتري آن ها

نسيم سلاحورزي دكتر فلورا حشمت پور

18

تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت آپانيت/ پليمر با استفاده از پليمرهاي طبيعي، مصنوعي و تركيبي از آنها

سعيده حق بين لشت نشايي  دكتر فلورا حشمت پور

19

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي TiO2-YSZسولفاته به روش سل-ژل و بررسي اثر افزايش تيتانيا بر خواص ساختاري

حانيه سعيد آذري دكتر فلورا حشمت پور

20

سنتز، شناسايي و بررسي شفافيت نوري و رساناي الكتريكي لايه هاي نازك نانو ساخ(...ITO:M(M--Ti,Zr, ) به روش سل-ژل

سجاد رخشاني

دكتر فلورا حشمت پور

21

تهيه و شناسايي برخي كمپلكس هاي مخلوط ليگاند ارگانوپلاتين(IV)

عاطفه فرهي يگانه 
دكتر بدري زمان مومني

22

بررسي واكنش هاي اكسايـش- افزايش كمپلكس هاي اورگانو پلاتيـــن(II) داراي ليگاند هاي ايميني و فسفيني

صبا هادي دكتر بدري زمان مومني

23

طراحي برخي كمپلكسهاي كوئورديناسيون 4- ترپيريديل استخلاف -دارعناصر واسطه

سپيده حيدري دكتر بدري زمان مومني

24

اكسايش كمپلكس هاي دي متيل پلاتين( II)بر پايه ليگاندهاي استخلاف دار دي متيل- 2 ، 2- بي پيريدين

آرزو محققي دكتر بدري زمان مومني

25

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بيس (پيريديل استخلاف دار) قلع

مژگان قارايي دكتر بدري زمان مومني

26

بررسي واكنش هاي كمپلكس هاي دي هالو پلاتين (II) شامل ليگاندهاي كيليت فسفين دار يا 1- بيس دي فنيل فسفينو فروسن و قلع (II) هاليد

حوريه كظمي

دكتر بدري زمان مومني

27

بررسي واكنش هاي تركيبات قلع با ليگاندهاي نيتروژن دار

صادق خير انديش

دكتر بدري زمان مومني

28

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي هالو پلاتين

فهيمه قاسمي

دكتر بدري زمان مومني

29

بررسي واكنش هاي اكسايش افزايش كمپلكس هاي اورگانو پلاتين (II) و هالو آلكانها: اثر ليكاندهاي هاليد و ايمين

نسترن فتحي سقر لو

دكتر بدر زمان مومني

30

بررسي محصولات افزايشي ليگاندهاي پيريديني و تركيبات قلع

سميه سيرابي

دكتر بدري زمان مومني

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/01/17
تعداد بازدید:
936
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.